OFERTA EDUKACYJNA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PISZKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021         

SZANOWNI RODZICE!

PROWADZIMY ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE W STOPNIU  UMIARKOWANYM, ZNACZNYM I GŁĘBOKIM ORAZ  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI,  A TAKŻE Z AUTYZMEM.

NASZA  SZKOŁA KSZTAŁCI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE INTELEKTUALNIE 
W STOPNIU UMIARKOWANYM  I ZNACZNYM ORAZ DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI , A TAKŻE Z AUTYZMEM; POSIADAJĄCE ORZECZENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO.  NAUKA W NASZEJ PLACÓWCE TRWA 8 LAT.

SZKOŁA KSZTAŁCI RÓWNIEŻ DZIECI I MŁODZIEŻ Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  W STOPNIU GŁĘBOKIM OD 3 DO 25 ROKU ŻYCIA.                                               ORGANIZACJA SZKOŁY I JEJ DZIAŁALNOŚĆ PODPORZĄDKOWANA JEST PRZEDE WSZYSTKIM WSZECHSTRONNEMU ROZWOJOWI DZIECKA. WSZELKIE DZIAŁANIA REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE MAJĄ NA CELU DOBRO UCZNIA.

W SWOJEJ OFERCIE EDUKACYJNEJ POSIADAMY :

Klasy I-III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym/autyzmem oraz sprzężeniami;

Klasy IV-VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym/autyzmem oraz sprzężeniami;

Zespoły  rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim oraz sprzężeniami dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka skierowane na stymulowanie jego rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.  Zajęcia prowadzone są przez oligofrenopedagogów (niepełnosprawność intelektualna), tyflopedagogów (terapia widzenia), psychologa, logopedę, terapeutę integracji sensorycznej, rehabilitanta. Czas zajęć to 2 godziny zegarowe tygodniowo.

Na wszystkich etapach edukacyjnych dzieci objęte są rewalidacją indywidualną  z zakresu logopedii, rehabilitacji, gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapii, zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne oraz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i rozwijających zainteresowania. Rewalidacja indywidualna –jest jednym z ogniw całego procesu edukacyjno – terapeutycznego organizowanego przez placówkę. Zajęcia prowadzone są na wszystkich poziomach edukacyjnych metodami dobranymi indywidualnie do dziecka i specyfiki jego rozwoju psychofizycznego, do potrzeb i możliwości percepcyjnych oraz ograniczeń ruchowych. Wszystkie oddziaływania wychowawcze i opiekuńcze pomiędzy nauczycielem, specjalistą rewalidacji indywidualnej, uczniem i rodzicami/opiekunami prawnymi koordynują psycholog i pedagog szkolny. 

PONADTO PLACÓWKA ZAPEWNIA :

 • naukę w przyjaznej atmosferze;

 • mało liczne klasy dające możliwości poczucia bezpieczeństwa oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości intelektualnych uczniów;

 • w klasach dla uczniów ze spektrum autyzmu i w zespołach edukacyjno-terapeutycznych opieka pomocy nauczyciela;

 • wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej;;

 • opieka pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy

 • zajęcia w profesjonalnie i estetycznie wyposażonych salach (w tym sale doświadczania świata i integracji sensorycznej);

 • bezpłatny dostęp do podręczników i przyborów szkolnych;

 • bezpłatny dowóz do szkoły;

 • opiekę świetlicową;

 • bezpłatne wyżywienie w formie obiadu i podwieczorku;

 • opiekę pielęgniarki;

 • poradnictwo dla rodziców i opiekunów dzieci.

MOCNE STRONY SZKOŁY :

 Jesteśmy małą, kameralną placówką, w której panuje ciepła i domowa atmosfera. Nikt tu nie jest anonimowy! Każde dziecko jest objęte szczególną  i zindywidualizowaną opieką wielu specjalistów i nauczycieli. Każde ma możliwość odnoszenia sukcesów zgodnie ze swoimi możliwościami i potrzebami, odkrywania swoich zdolności i umiejętności, rozwijania ich i prezentowania. Proces edukacyjno-terapeutyczny odbywa się w małych kilkuosobowych klasach i zespołach, co umożliwia indywidualizację pracy z dzieckiem, jego systematyczną obserwację, diagnozę i właściwy dobór form i metod pracy. W naszej szkole opieka nad dziećmi wykracza poza sferę edukacyjną, wychowawczą i  terapeutyczną. Zapewniamy naszym uczniom także wsparcie materialne, pomoc w rozwiązywaniu wielu codziennych problemów, wspieramy dzieci i ich rodziny.Skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Czekamy właśnie na Ciebie!

KONTAKT :

 601 473 052

  697 020 686

 74 867 14 10

paula.w@post.pl