REKRUTACJA

 1. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie:

 • aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w przypadku zespołów rewalidacyjno-wychowawczych – orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wystawionego przez poradnie psychologiczno- pedagogiczną,

 • podania do dyrektora o przyjęcie ucznia do szkoły,

 • karty zapisu ucznia do szkoły,

 • zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 1. Szkoła jest placówką niepubliczną o uprawnieniach publicznych funkcjonująca na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego przeznaczona dla uczniów; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, również z autyzmem.

 2. W szkole organizowane są Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

 3. W szkole  organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 4. Szkoła jest ogólnodostępna dla uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) pragną w niej kształcić swoje dzieci i akceptują jej statut.

 5. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie. Szkoła nie pobiera czesnego.