Szkoła tworzy przyjazną atmosferę uczniom, rodzicom/opiekunom prawnym, nauczycielom, w której wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie. Wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb, wyzwalania twórczej aktywności ucznia. Uczniowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Cechuje ich śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata. W dobrze wyposażonych salach rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju. Podnoszona jest jakość edukacji poprzez odpowiednie korzystanie z mediów (bezpieczeństwo w Internecie). Funkcjonalnie i estetycznie urządzony szkolny plac zabaw stwarza okazję do bezpiecznych aktywności twórczych. Szkoła promuje zdrowy styl życia, kształtuje świadomość prozdrowotną i proekologiczną. Oferuje pomoc psychologiczną i logopedyczną. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną. W szczególności, placówka dba o podmiotowość ucznia i maksymalne zaangażowanie w obieranie kierunku swego rozwoju. Pełnili role społeczne z zachowaniem zasad wspólnego dobra, zachowując przy tym umiejętność wszelkich zasad właściwej komunikacji. Stara się, aby uczniowie byli wrażliwi na kwestie zdrowia, dbali o rozwój swoich talentów oraz zainteresowańz jednoczesną chęcią niesienia pomocy innym.