1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie  ;

  • kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

  • klasowo – lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

  1. Dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnością w stopniu głębokim  mogą być organizowane  zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne  w formie zajęć specjalistycznych ;

  • terapii logopedycznej,

  • usprawniania ruchowego i psychoruchowego,

  • terapii pedagogicznej,

  • terapii SI,

  • zajeć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.

3.Szkoła organizuje zajęcia edukacyjno-terapeutyczne poza terenem szkoły w formie wyjść edukacyjnych.